Muistilista koko työyhteisölle

Tämän listan avulla voit käydä läpi työyhteisön ja oppilaitoksen toimintaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön näkökulmasta. Ota mieluusti työkaveri tai isompikin porukka mukaan arvioimaan, toteutuvatko listan asiat oppilaitoksessanne! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön vaikutus on aina voimakkain silloin, kun koko koulu johdosta opettajiin ja ohjaajiin tekee työtä saman asian puolesta.

Kun listan kohdat toteutuvat työyhteisössänne, se tarkoittaa sitä, että oppilaitoksen toimintatavat edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Joukossa on voimaa, mutta yhdenkin opettajan, ohjaajan tai muun henkilökunnan jäsenen teot ovat monesti opiskelijalle hyvin tärkeitä, joten tutustu myös opettajan muistilistaan.

 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä varten oppilaitokseemme on perustettu vastuullinen työryhmä. Työryhmään kuuluu moninainen joukko ihmisiä, joilla on erilaisia taustoja, erilaista osaamista ja erilaista asiantuntemusta. Opiskelijat ovat laajasti mukana oppilaitoksemme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä ja heidän näkemyksiään kuunnellaan. Viestimme myös huoltajien kanssa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä.
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on oppilaitoksessamme jatkuvaa ja näkyy kaikessa toiminnassa, eikä perustu vain yksittäiseen oppituntiin tai kerran vuodessa järjestettävään teemapäivään.
 • Ajankohtaista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta on kartoitettu oppilaitoksessamme esimerkiksi kattavan kyselyn avulla. Kysely on toteutettu niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin. Olemme varmistaneet, että kysely tavoittaa mahdollisimman monet esimerkiksi tarjoamalla kyselyn eri kielillä ja selkosuomella, mahdollistamalla vastaamisen paperilla ja sähköisesti sekä huolehtimalla vastaamisen olevan mahdollista myös heille, joilla on oppimis- tai lukivaikeuksia, toimintakyvyn rajoitteita tai muita erityistarpeita.
 • Kartoituksen tulosten perusteella on määritetty lähtötilanne ja asetettu tavoitteita tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi on määritelty konkreettisia, saavutettavissa olevia ja tiettyyn määräaikaan sidottuja toimenpiteitä. Oppilaitoksellamme on sekä lyhyemmän että pidemmän aikavälin tavoitteita ja toimenpiteitä. Tavoite voi olla esimerkiksi, että henkilökunta ja opiskelijat pohtivat normeja käytännön koulutyössä. Toimenpiteenä voisi silloin olla toteuttaa opiskelijoiden kanssa Normisuunnistus ennen joulukuun lomia. 
 • Tavoitteet ja toimenpiteet on kirjattu oppilaitoksemme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Suunnitelmat ovat selkeästi esillä esimerkiksi intranetissä ja opettajainhuoneessa. Kaikki henkilökuntamme jäsenet tuntevat suunnitelmat ja ymmärtävät, miten he toteuttavat suunnitelmissa mainittuja tavoitteita ja toimenpiteitä omassa työssään. Tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti, jotta tiedetään, onko muutoksen toteuttamiseen valittu oikeat toimenpiteet.
 • Oppilaitoksessamme on toimintaohjeet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja esille tulevien tapausten käsittelyyn. Asiatonta ja loukkaavaa kielenkäyttöä ei sallita, ja sellaiseen puututaan aina. Henkilökunta ja opiskelijat tietävät, mitä kautta he voivat tehdä ilmoituksen epäasiallisesta käytöksestä tai häirinnästä.
 • Oppilaitoksemme koko henkilökunta on sitoutunut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön ja syrjinnän vastustamiseen. Moninaisuudesta puhutaan positiiviseen sävyyn ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö koetaan kaikkien yhteiseksi asiaksi. Kuka vain voi ottaa tasa-arvoteemoihin liittyviä asioita esille ilman pelkoa esimerkiksi ilonpilaajaksi leimaantumisesta.
 • Oppilaitoksemme johto on vahvasti mukana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä. Johdolla on tietoa tasa-arvokysymyksistä käytännön koulutyössä. Johto (mm. koulutuspäälliköt ja rehtori) näyttää esimerkkiä ja nostaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä esille käytäväkeskusteluissa, koulun tilaisuuksia järjestettäessä ja pitäessään yhteyttä opiskelijoiden huoltajiin tai opiskelijakuntaan.
 • Tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä teemoja ja kysymyksiä käsitellään henkilökunnan kokouksissa ja kehityskeskusteluissa henkilökunnan kanssa. Oppilaitoksessamme on järjestetty henkilökunnalle täydennyskoulutusta moninaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä teemoista, kuten seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta, rasismin vastaisesta työstä, sukupuolisensitiivisyydestä tai normitietoisuudesta.
 • Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja moninaisuus huomioidaan laajasti kaikessa oppilaitoksemme viestinnässä. Oppimateriaalien lisäksi moninaisuus näkyy esimerkiksi nettisivuilla, hakijaoppaissa ja rekrytointi-ilmoituksissa. Oppilaitoksemme nettisivuja voi käyttää ruudunlukuohjelman avulla. Tietoa on saatavilla useilla eri kielillä, myös selkokielellä.
 • Esteettömyys on huomioitu oppilaitoksessamme kattavasti. Olemme toteuttaneet esteettömyyskartoituksen tai muulla tavalla selvittäneet esteettömyyteen liittyviä haasteita tiloissamme. Lisäksi oppilaitoksessamme on jo tehty ja tehdään jatkuvasti toimenpiteitä ongelmakohtien korjaamiseksi. Meille on mahdollista tulla opiskelijaksi mahdollisista liikuntarajoitteista huolimatta.