Lainsäädäntö tukena

lainsaadanto tukena

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle ammatillisissa oppilaitoksissa on vahva perusta lainsäädännössä ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Kaikkea ammatillista koulutusta ohjaa vahvasti tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki ja laki ammatillisesta koulutuksesta. Nämä kaikki velvoittavat oppilaitokset toimimaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta. Sama velvoite tulee esille myös esimerkiksi naisten oikeuksia, lasten oikeuksia, vammaisten oikeuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevissa ihmisoikeussopimuksissa. Lisäksi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteiden noudattaminen mainitaan ammatillisten perustutkintojen Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen -osiossa. Tutustu alla olevien esimerkkien avulla tarkemmin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön lakisääteiseen perustaan!

Koulutuksen järjestäjien on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen.

Tasa-arvolaki 5 §
Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilas- tai opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Tasa-arvolaki 5 a §
Koulutuksen järjestäjien tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Tasa-arvolaki 6 c §
Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty. Seksuaalista häirintää ja häirintää sukupuolen perusteella on pidettävä tässä laissa tarkoitettuna syrjintänä.

Tasa-arvolaki 7 §
Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava, miten sen toiminta vaikuttaa eri väestöryhmiin ja miten yhdenvertaisuus muutoin toteutuu sen toiminnassa, ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Yhdenvertaisuuslaki 6 §
Koulutuksen järjestäjän on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada koulutusta.

Yhdenvertaisuuslaki 15 §
Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Laki ammatillisesta koulutuksesta 2
Opiskelijaksi ottamisessa on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Laki ammatillisesta koulutuksesta 39 §
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Laki ammatillisesta koulutuksesta 80 § Ammattikorkeakoululaki 31 §
Sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle oikeuden opetuksen saamiseen. Ne ovat yksimielisiä siitä, että opetuksen tarkoituksena on ihmisen persoonallisuuden ja sen arvon tajuamisen täydellinen kehittäminen ja että sen on vahvistettava ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista.

YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, artikla 13
Opetuksen on tehtävä mahdolliseksi jokaiselle suorittaa hyödyllinen panos vapaassa yhteiskunnassa sekä edistettävä ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien kesken.

YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, artikla 13
Sopimusvaltioiden tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin miesten ja naisten kaavamaisen roolijaon poistamiseen kaikentasoisessa ja -tyyppisessä koulutuksessa rohkaisemalla yhteisopetusta ja muita tämän päämäärän saavuttamista auttavia koulutusmuotoja ja erityisesti tarkistamalla oppikirjat ja koulutusohjelmat sekä mukauttamalla opetusmenetelmiä

YK:n naisten oikeuksien sopimus, artikla 10
Lapsen koulutuksen tulee pyrkiä lapsen valmistamiseen vastuulliseen elämään vapaassa yhteiskunnassa ymmärryksen, rauhan, suvaitsevaisuuden, sukupuolten välisen tasa-arvon ja kaikkien kansakuntien, etnisten, kansallisten ja uskonnollisten ryhmien sekä alkuperäiskansoihin kuuluvien henkilöiden välisen ystävyyden hengessä.

YK:n lasten oikeuksien sopimus, artikla 29
Vammaiset henkilöt pääsevät kattavaan, laadukkaaseen ja maksuttomaan toisen asteen koulutukseen yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisia henkilöitä varten tehdään heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaiset kohtuulliset mukautukset.

Vammaissopimus artikla 24
Tavoitteena on, että opiskelija osaa noudattaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita, tuntee monipuolisesti erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja, osaa toimia aktiivisena kansalaisena ja tuntee kansalaisen perusoikeuksia ja velvollisuuksia.

Yhteiset tutkinnon osat, Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen -osa-alueen osaamistavoitteet